Search
Search
Close this search box.

Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju

ODSJECI

KONTAKTI

Voditelj odjela:
doc.dr.sc. Marin Glad, , dipl.sanit.ing.
Tel.: 051/358-732
Mob: 091/120-7600
E-mail: marin.glad@zzjzpgz.hr


Tehnički voditelj odjela:
Goran Crvelin, dipl.sanit.ing.
Tel.: 051/358-743
Mob: 091/733-1050
E-mail: goran.crvelin@zzjzpgz.hr


Kontakt odjela:

Tel: 051/358-735
E-mail: ekologija@zzjzpgz.hr

Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju provodi mjere zaštite zdravlja ljudi (praćenje, ocjenjivanje, prevencija i korekcija) vezano uz čimbenike okoliša (bioloških, kemijskih, fizikalnih itd.) s potencijalno štetnim djelovanjem u svim medijima okoliša koji s čovjekom dolaze u dodir – voda, namirnice, zrak, tlo itd.

Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju obavlja sljedeće poslove:

 • prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za piće i stanje vodoopskrbe
 • prati, proučava i ocjenjuje vodu za sport, kupanje i rekreaciju
 • prati kakvoću mora na morskim plažama
 • prati, proučava i ocjenjuje kakvoću otpadnih voda i otpada,
 • prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe u proizvodnji i prometu, kao i onih iz uvoza, te kvalitetu namirnica
 • provodi kontrolu mikrobiološke čistoće objekata u prometu s namirnicama
 • prati, analizira i ocjenjuje kakvoću zraka
 • prati, analizira i ocjenjuje kakvoću peludi u zraku
 • utvrđuje zdravstvene potrebe i predlaže programe mjera zdravstvene zaštite
 • obavlja poslove ekotoksikologije
 • biološkog monitoringa i ekspozicije
 • usvajanja novih programa Primorsko-goranske županije u svezi mjerenja buke na području Županije
 • obavljaju stručne poslove zaštite okoliša
 • sudjeluje u provedbi stručnih i znanstvenih istraživanja.

Svi analitički postupci provode se radi utvrđivanja, praćenja i unapređenja zdravlja građana i očuvanja okoliša temeljem više ovlaštenja nadležnih tijela:

 • Ministarstva zdravstva za obavljanje specijalizirane djelatnosti za obavljanje ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe
 • Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša – izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš uključujući i izradu elaborata o sanaciji okoliša
 • Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 04. siječnja 2013. godine, za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka prema referentnim metodama: HRN EN 14212:2006 (EN 14212:2005) Određivanje masene koncentracije sumporova dioksida –metoda ultraljubičaste fluorescencije; HRN EN 14626:2006 (EN 14626:2005) Određivanje masene koncentracije ugljikova monoksida nedisperzivnom infracrvenom spektroskopijom; HRN EN 14211:2006 (EN 14211:2005) Određivanje masene koncentracije dušikova dioksida i dušikova monoksida – metoda kemiluminiscencije.
 • Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša – izrada izvješća o stanju okoliša
 • Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša – praćenje stanja iz područja zaštite okoliša – uzorkovanje, ispitivanje, mjerenja i sl. za potrebe zaštite pojedinih sastavnica okoliša odnosno zaštite od opterećenja
 • Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša – izrada osnovne karakterizacije otpada za odlaganje sukladno posebnom propisu o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
 • Ministarstva poljoprivrede, šumarstava i vodnog gospodarstva za obavljanje ispitivanja otpadnih i površinskih voda, sastav i kakvoća sedimenta
 • Ministarstva poljoprivrede i šumarstava za obavljanje propisanih ispitivanja kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda
 • Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja kao službeni laboratorij za obavljanje analiza hrane i hrane za životinje u svrhu službene kontrole
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju, akreditirani je ispitni laboratorij, prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1127.
 • Hrvatske akreditacijske agencije – Popis ispitnih metoda u fleksibilnom području akreditacije HRN EN ISO/IEC 17025, status 2021-09-08

Djelatnici Odjela su stručnjaci iz područja svog djelovanja te sudjeluju u kreiranju javno zdravstvene politike na području Županije. Kvalitetan i stručan rad na području utjecaja čimbenika okoliša na zdravlje građana Županije ili šire, omogućuje i korištenje visokosofisticirane opreme, sukladno hrvatskim propisima i europskim normama.

Pravilo odlučivanja koje se primjenjuje uz izjavu o sukladnosti u Izvještaju o ispitivanju:
• ukoliko je pravilo odlučivanja navedeno u zakonskim propisima /odlukama /specifikacijama /normativnim dokumentima, prilikom donošenja izjave o sukladnosti primjenjuju se zahtjevi iz zakonskih propisa/odluka/specifikacija/normativnih dokumenata za područje ispitivanja na koje se odnosi
• ukoliko pravilo odlučivanja nije propisano zakonskim propisima/odlukama i dr. primjenjuje se pravilo jednostavnog odlučivanja:
Pri donošenju izjave o sukladnosti mjernih rezultata s propisanim graničnim vrijednostima za akreditirane metode, primjenjuje se binarna izjava za jednostavno pravilo prihvatljivosti pri čemu se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir, ali je dostupna na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Skip to content