Search
Search
Close this search box.

Odjel za zajedničke poslove

KONTAKTI

Odjel za zajedničke poslove

Voditelj Odjela: Miljenko Marčelja, mag.oec.
E-mail: miljenko.marcelja@zzjzpgz.hr
Tel: 051 358 783

Zamjenica Voditelja Odjela: Aleksandra Ćuić, mag.iur.
E-mail: aleksandra.cuic@zzjzpgz.hr
Tel: 051 358 783

Odsjek za knjigovodstvo

Voditeljica odsjeka: Snježana Vlah, dipl.oec.
E-mail: snjezana.vlah@zzjzpgz.hr
Tel: 051 358 703


Odsjek za marketing i prodaju

Voditeljica odsjeka: Gordana Bugarinović, mag.oec.
E-mail: gordana.bugarinovic@zzjzpgz.hr
Tel: 051 554 548


Odsjek za nabavu i skladišno poslovanje

Voditeljica odsjeka: Jelena Ribić, dipl.oec
E-mail: jelena.ribic@zzjzpgz.hr
Tel: 051 554 551


Pododsjek za plan i analizu

Voditeljica pododsjeka: Mirjana Dobrnjac, dipl.oec.
E-mail: mirjana.dobrnjac@zzjzpgz.hr
Tel: 091 203 08 46


Pododsjek za e-poslovanje

Voditeljica pododsjeka: Dorijana Poropat Bratonja, dipl.oec.
E-mail: dorijana.poropat-bratonja@zzjzpgz.hr


Odsjek za plaće

Voditeljica odsjeka: Martina Vukonić, struč.spec.inf
E-mail: martina.vukonic@zzjzpgz.hr
Tel: 051 358 780


Odsjek za financijsku operativu

Voditeljica odsjeka: Ivona Babić, mag.oec.
E-mailivona.babic@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-702


Odsjek za pravne poslove

Voditelj odsjeka: Tomislav Grgurina, mag. admin. publ
E-mail: tomislav.grgurina@zzjzpgz.hr
Tel: 091 203 0715


Odsjek za ljudske potencijale

Voditeljica odsjeka: Hermina Trošelj, dipl.iur, univ.spec.oec.
E-mail: hermina.troselj@zzjzpgz.hr
Tel: 051 358 712


Odsjek za opće i tehničke poslove

Voditelj odsjeka: Marin Viduka, spec.publ.admin.
E-mail: marin.viduka@zzjzpgz.hr
Tel: 051 358 712

 • Odjel za zajedničke poslove obavlja slijedeće poslove:
  • organizira i koordinira financijsko poslovanje te predlaže strategiju ukupnog poslovanja Ustanove;
  • izrađuje materijale za sjednice Upravnog vijeća;
  • izrađuje mjesečne, godišnje i trogodišnje planove prihoda i rashoda na razini Ustanove;
  • koordinira i verificira sva plaćanja sa žiro računa i prijeboje te radi projekcije priliva i odliva sredstava s računa Ustanove;
  • nadzire uredno likvidiranje, kontiranje i knjiženje knjigovodstvenih dokumenata;
  • obavlja aktivnosti i poslove vezane za osiguranja radnika, strojeva i vozila;
  • obavlja sve aktivnosti vezane uz nabavu roba, materijala, usluga i radova te vodi evidencije o postupcima nabave, u skladu sa zakonskim propisima te izrađuje ugovore s dobavljačima;
  • organizira i vodi aktivnosti poslova: financijske operative, prodaje usluga, naplate potraživanja;
  • vodi evidenciju sumnjivih i spornih potraživanja;
  • vodi analitičke evidencije opreme, sitnog inventara, materijala, obveza i potraživanja;
  • obavlja poslove likvidature plaća i isplata po ugovorima fizičkim osobama;
  • sastavlja odgovarajuće izvještaje i analize koje se odnose na plaće te vodi blagajničko poslovanje i promet vrijednosnim papirima;
  • u suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama obavlja poslove vezane za planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedbu strategije marketinga;
  • izrađuje nacrte internih akata Zavoda, obrazaca, odluka, rješenja te vodi objedinjenu evidenciju ugovora Ustanove;
  • pokreće i vodi sudske postupke;
  • obavlja poslove upravljanja dokumentima te arhivske građe na razini Ustanove;
  • obavlja sve aktivnosti vezane djelokruga poslova ljudskih potencijala te pripremu i provođenje strategije kadrovske politike Ustanove;
  • u suradnji s ostalim ustrojbenim jedinicama, provodi aktivnosti na izradi planova stručnog usavršavanja, specijalizacija, planove zbrinjavanja radnika te planova godišnjih odmora;
  • obavlja aktivnosti potrebne za postupke stručnog osposobljavanja, pripravništva te radnika ustupljenih na rad u Ustanovi posredstvom agencija za privremeno zapošljavanje iz djelokruga rada Odjela;
  • obavlja uredsko poslovanje prijema i otpreme pošte i raspoređivanje pismena;
  • organizira i koordinira poslovanje u skladu s pravnim propisima te izrađuje sveobuhvatna izvješća o poslovanju;
  • surađuje i koordinira poslove vezane uz Županiju i jedinice lokalne samouprave,
  • obavlja poslove vezane uz funkcioniranje voznog parka Ustanove te vodi analitičke evidencije vezane uz vozni park;
  • koordinira poslove održavanja i obnove zgrade Ustanove iz djelokruga rada Odjela;
  • surađuje, organizira i koordinira poslove vezane uz ostale jedinice regionalne (područne) samouprave, kao i druge pravne i fizičke osobe;
  • surađuje i pruža podršku u radu svim ustrojbenim jedinicama Ustanove iz
  • djelokruga rada Odjela;
  • u suradnji s ravnateljem te po njegovom nalogu, obavlja i druge poslove iz
  • djelokruga rada Odjela;
Skip to content