Odsjek za kontrolu zraka, ispitivanje fizikalnih faktora, životnog i radnog okoliša i biomonitoring

KONTAKTI

Voditelj Odsjeka:
Goran Crvelin, dipl.sanit.ing.
Tel. 051/358-743
Mob. 091/7331-050
e-mail: goran.crvelin@zzjzpgz.hr

 • Kontinuirano ispitivanje onečišćenja zraka (imisija) na području Primorsko-goranske županije u:
  • mreži 14 klasičnih (kemijskih) stanica na kojima se prate dnevne koncentracije: sumporovog dioksida i dima, dušikovog dioksida, amonijaka, sumporovodika, lebdećih čestica PM10, metala, policikličkih aromatskih ugljikovodika, klorida, kemijskog sastava oborina te mjesečnih količina ukupne taložne tvari
  • mreži 10 automatskih postaja na kojima se prate trenutne koncentracije sumporova dioksida, dušikova dioksida, ozona, sumporovodika, ugljikovog monoksida, amonijaka, lebdećih čestica PM10 i PM2.5, benzena, toluena i ksilena, te merkaptana i sulfida. Ove su stanice povezane na jedinstveni sistem za prikupljanje i obradu podataka u Zavodu, a trenutne se vrijednosti koncentracija mogu vidjeti na internetskoj stranici Zavoda.
 • povremeno ispitivanje imisijskih koncentracija polutanata prema zahtjevima kupaca i/ili u incidentnim situacijama
 • prati, analizira i ocjenjuje vremensku i prostornu raspodjelu zagađujućih tvari koje se emitiraju iz industrijskih pogona, prometnih sredstava i kotlovnica,
 • mjeri emisije onečišćujućih tvari u zrak kod uređaja s promjenjivim i nepromjenjivim uvjetima,
 • mjeri emisija onečišćujućih tvari u zrak kod malih uređaja za loženje u posebnim uvjetima,
 • mjeri zacrnjenja iz dimnjaka,
 • obavlja izobrazbu osoba koje rade s pesticidima i ostalim toksičnim tvarima,
 • izrada elaborata o izloženosti pučanstva toksičnim spojevima te mogućem negativnom utjecaju na zdravlje pučanstva,
 • provodi aktivnosti potrebne za praćenje, analiziranje i ocjenjivanje stanja okoliša te utjecaj okoliša na zdravlje ljudi (zrak i fizikalni faktori),
 • provodi aktivnosti izrade projekata monitoringa izvora, razine te učinaka fizikalnih faktora okoliša,
 • sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama,
 • provodi aktivnosti praćenja, analiziranja i ocjenjivanja utjecaja onečišćenja zraka na zdravstveno stanje,
 • sudjeluje u provođenju aktivnosti i izradi stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša, te u drugim stručnim i znanstvenim projektima,
 • sudjeluje u izradi planova, elaborata i izvještaja o kvaliteti zraka, bilo cjelovitih ili kao dijela većih studija
 • obavlja poslove i aktivnosti zaštite na radu,
 • obavlja poslove i aktivnosti zaštite od požara,
 • sudjeluje u školovanju iz područja javnog zdravstva,

Skip to content