Search
Search
Close this search box.

Odsjek za zrak i radni okoliš

KONTAKTI

Voditelj Odsjeka:
Goran Crvelin, dipl.sanit.ing.
Tel. 051/358-743
Mob. 091/7331-050
e-mail: goran.crvelin@zzjzpgz.hr

Kontinuirano ispitivanje onečišćenja zraka (imisija) na području Primorsko-goranske županije u:

 • mreži 12 klasičnih (kemijskih) stanica na kojima se prate dnevne koncentracije: sumporovog dioksida i dima, dušikovog dioksida, amonijaka, sumporovodika, lebdećih čestica PM10, metala u PM10, kemijskog sastava oborina te mjesečnih količina ukupne taložne tvari (UTT) i količine istaloženih metala u UTT
 • mreži 12 automatskih postaja na kojima se prate trenutne koncentracije sumporova dioksida, dušikova dioksida, ozona, sumporovodika, ugljikovog monoksida, amonijaka, lebdećih čestica PM10 i PM2.5, benzena, toluena i ksilena, te merkaptana i sulfida. Ove su stanice povezane na jedinstveni sistem za prikupljanje i obradu podataka u Zavodu, a trenutne se vrijednosti koncentracija mogu vidjeti na internetskoj stranici Zavoda.
 • povremeno ispitivanje imisijskih koncentracija polutanata prema zahtjevima kupaca i/ili u incidentnim situacijama
 • prati, analizira i ocjenjuje vremensku i prostornu raspodjelu onečišćujućih tvari koje se emitiraju iz industrijskih pogona, prometnih sredstava i kotlovnica,
 • mjeri emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora kod malih i srednjih uređaja za loženje s promjenjivim i nepromjenjivim uvjetima rada, te kod posebnih uvjeta
 • mjeri zacrnjenje iz dimnjaka,
 • provodi olfaktometrijska mjerenja na zahtjev kupca
 • ispituje kemijske i fizikalne čimbenike u radnom okolišu
 • provodi aktivnosti potrebne za praćenje, analiziranje i ocjenjivanje stanja okoliša te utjecaj okoliša na zdravlje ljudi
 • sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama,
 • sudjeluje u provođenju aktivnosti i izradi stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša, te u drugim stručnim i znanstvenim projektima,
 • sudjeluje u izradi planova, elaborata i izvještaja o kvaliteti zraka, bilo cjelovitih ili kao dijela većih studija
 • sudjeluje u školovanju iz područja javnog zdravstva,

Skip to content