Search
Search
Close this search box.

KONTAKTI I INFORMACIJE

Voditelj odsjeka:
Goran Crvelin, dipl.sanit.ing.

Tel.: 051/358-743, Mob.:091/733-1050

E-mail: zrak@zzjzpgz.hr

 

Ispitivanje vanjskog zraka

Usluga je namijenjena pravnim osobama, potencijalnim onečišćivačima, a temeljem izdanih Rješenja Inspekcije zaštite okoliša, Okolišne dozvole ili Studije utjecaja na okoliš, kao i jedinicama lokalne i regionalne samouprave koje provode monitoring kvalitete zraka temeljem Programa zaštite zraka u sklopu Programa zaštite okoliša na području njihove nadležnosti.

Od usluga na tržištu nude se:

  • Klasične kemijske (mokre) metode: ispitivanje onečišćujućih tvari u vanjskoj atmosferi: Sumporov dioksid, (Crni) Dim, Amonijak, Dušikov dioksid, Sumporovodik, Ukupni merkaptani, Oborine (pH, spojevi sumpora i dušika, određivanje iona po komponentama)
  • Standardna gravimetrijska referentna metoda određivanja PM10 i PM2.5 frakcija lebdećih čestica i sadržaja metala olova, kadmija, arsena i nikla u PM10 (akreditirano prema HRN EN17025:2017), određivanje koncentracije PAU (policikličkih aromatskih ugljikovodika) u PM10 HPLC tehnikom
  • Gravimetrijsko određivanje Ukupne taložne tvari (UTT) i količine metala olova, kadmija, arsena, nikla, talija u UTT (akreditirano prema HRN EN17025:2017).
  • Automatske mjerne metode pomoću analizatora (akreditirano prema HRN EN17025:2017)– satne koncentracije tijekom 24 sata: Sumporov dioksid, Dušikovi oksidi, Ugljikov monoksid, (Prizemni ili troposferski) Ozon, Sumporovodik, Amonijak, Benzen (uz toluen, ksilen i etilbenzen- BTEX), Merkaptani (etil- i metil-merkaptan, dimetil-sulfid (DMS) i dimetil-disulfid (DMDS)), Metan (i nemetanski ugljikovodici)
  • Potvrda o kvaliteti zraka za zdravstvene ordinacije
Skip to content