KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

10
broj novozaraženih u PGŽ
11
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

136
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
33666
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

427
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 16.06.2021. - 08:30


POSLOVI UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće Zavoda obavlja sljedeće poslove:

 • donosi Statut uz suglasnost Osnivača,
 • donosi druge opće akte,
 • donosi program rada i razvoja Zavoda te nadzire njegovo izvršenje,
 • donosi financijski plan i završni račun,
 • donosi plan godišnjih potreba za nabavu robe i usluga,
 • analizira financijsko poslovanje Zavoda najmanje jedanput mjesečno,
 • u slučaju gubitka u poslovanju Zavoda bez odgađanja o tome obavještava Osnivača,
 • donosi plan investicija,
 • predlaže osnivaču promjenu i proširenje djelatnosti te promjenu naziva i sjedišta Zavoda,
 • daje Osnivacu i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz djelatnosti Zavoda,
 • raspravlja i odlučuje o izvješcima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca,
 • donosi odluke u drugom stupnju u predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim pravima radnika Zavoda,
 • donosi godišnji plan radnih mjesta,
 • donosi godišnji plan nabave,
 • imenuje i razrješuje ravnatelja Zavoda i sklapa s njim ugovor o radu,
 • imenuje i razrješuje zamjenika ravnatelja Zavoda,
 • imenuje i razrješuje članove tijela Zavoda sukladno zakonu i ovom Statutu,
 • donosi odluke o stječanju, opterećivanju i otuđenju nekretnina Zavoda, uz prethodnu suglasnost Osnivača,
 • donosi odluke o nabavi i prodaji dugotrajne nefinancijske imovine, te odluke u postupcima nabave roba, radova i usluga, čija pojedinacna vrijednost iznosi od 300.000,00 do 1.000.000,00 kuna, a iznad 1.000.000,00 kuna uz prethodnu suglasnost Osnivača,
 • donosi odluke o nabavi i prodaji financijske imovine (dionice),
 • donosi odluke o davanju u zakup viška poslovnog prostora Zavoda,
 • donosi cjenik zdravstvenih usluga,
 • donosi odluke o uvjetima i načinu ulaganja sredstava građanskih i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva u razvoj Zavoda,
 • odlučuje o naknadama za zdravstvene usluge koje nisu obuhvaćene ugovorima s HZZO, kao i o naknadama za usluge pružene građanima koji nisu zdravstveni osiguranici ili građanima koji uslugu žele platiti sami,
 • podnosi dva puta godišnje pisano izvješce o svom radu Osnivaču
 • obavlja i druge poslove propisane zakonom i ovim Statutom.

Upravno vijeće poslove iz svoje nadležnosti obavlja na sjednicama. Upravno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednici nazočna natpolovična većina ukupnog broja članova Upravnog vijeća. Upravno vijeće odluke donosi natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog vijeća. Predsjednik Upravnog vijeća saziva sjednice Upravnog vijeća po potrebi, a najmanje jedanput mjesečno. Predsjednik Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu Upravnog vijeća na zahtjev Osnivača, ravnatelja ili najmanje tri (3) člana Upravnog vijeća. Predsjednik Upravnog vijeća predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom Upravnog vijeća, te potpisuje akte koje donosi Upravno vijeće. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Upravnog vijeća, zamjenjuje ga zamjenik predsjednika, sa svim ovlastima predsjednika. Za proučavanje i razmatranje pojedinih stručnih i drugih pitanja od značaja za rad i odlučivanje Upravnog vijeća i za pripremanje i praćenje izvršavanja odluka, Upravno vijeće može osnovati radne skupine i tijela, a može angažirati i pojedinu stručnu osobu. Kada Upravno vijeće odlučuje o ostvarivanju prava i obveza po zahtjevu radnika, dužno je na sjednicu pozvati radnika o čijem se zahtjevu radi. O radu sjednice Upravnog vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju na raspravi te o donesenim aktima. U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. Zapisnik potpisuje zapisničar i predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika Upravnog vijeća. Zapisnik se obvezno dostavlja članovima Upravnog vijeća uz poziv i materijal za narednu sjednicu Upravnog vijeća. Upravno vijeće donosi poslovnik o radu kojim se pobliže uređuju pitanja iz djelokruga rada Upravnog vijeća koja nisu regulirana zakonom i ovim Statutom.< povratak 
MONITORING