Search
Search
Close this search box.

Odsjek zaštite na radu

KONTAKT I INFORMACIJE

Voditeljica odsjeka:
Nikolina Kučić-Kukuljan, mag.ing.sec.

e-mail: nikolina.kukuljan@zzjzpgz.hr

mob:  091 20 30 877

Odsjek zaštite na radu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije organizira i provodi zaštitu na radu za poslodavca, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima.

U Odsjeku su zaposlena dva stručnjaka zaštite na radu koji:

– pružaju stručnu pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, radnicima te povjerenicima radnika za zaštitu na radu u provedbi i unapređivanju zaštite na radu

– provode unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu, te potiču i savjetuju poslodavca i njegove ovlaštenike da otklanjaju nedostatke u zaštiti na radu utvrđene unutarnjim nadzorom

– izrađuju i ažuriraju Procjenu rizika NZZJZ PGŽ u suradnji s radnom skupinom za izradu Procjene rizika

– organiziraju sva potrebna ispitivanja iz područja zaštite na radu

– provode osposobljavanja:

  • radnika za rad na siguran način
  • ovlaštenika poslodavca
  • povjerenika radnika za zaštitu na radu
  • za provedbu mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

– upućuju radnike na zdravstvene preglede na medicinu rada u skladu s propisima

– prikupljaju i analiziraju podatke u vezi s nezgodama, ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi s radom te pripremaju propisane obrasce prijave ozljede na radu i profesionalne bolesti

– prijavljuju ekspozicijske incidente i ozljede oštrim predmetima nadležnim ustanovama

– surađuju s tijelima nadležnima za poslove inspekcije rada, sa zavodom nadležnim za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, ovlaštenim osobama te sa specijalistom medicine rada

– djeluju u odboru za zaštitu na radu kod poslodavca

– surađuju s poslodavcem prilikom projektiranja, građenja i rekonstrukcije građevina namijenjenih za rad, nabave radne opreme i ostalih sredstava rada te opasnih kemikalija

– sudjeluju u nabavi i odabiru odgovarajuće osobne zaštitne opreme

– po potrebi provode postupak provjere je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti

– sudjeluju u primjeni međunarodnih certifikacijskih normi za upravljanje zaštitom na radu, kvalitetom, rizicima, društvenom odgovornošću u poslovanju i sl. kod poslodavca

– izrađuju radne upute iz područja zaštite na radu i zaštite od požara

– organiziraju i provode vježbu evakuacije i spašavanja

– sudjeluju u izradi normativnih akata poslodavca vezanih uz zaštitu na radu i zaštitu od požara

– obavljaju poslove iz područja zaštite od požara i unapređenja stanja zaštite od požara

– temeljem ovlaštenja Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za obavljanje poslova zaštite na radu provode za zainteresirane strane osposobljavanja: radnika za rad na siguran način, ovlaštenika poslodavca, povjerenika radnika za zaštitu na radu

– temeljem rješenja DUZS provode za zainteresirane strane osposobljavanja za provedbu mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

Skip to content