Search
Search
Close this search box.

Službenik za informiranje

Aleksandra Ćuić, mag. iur.
Tel.: 091/738 64 30

E-mail: pristup.informacijama@zzjzpgz.hr


Zamjenik Službenika za informiranje

Suzana Sudac, dipl. iur.

Tel.: 091/203 07 10

E-mail: pristup.informacijama@zzjzpgz.hr


Pravo na pristup informacijama – dokumenti


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeni su i ostvaruju se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13, 85/15, 69/22),  koji propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup traženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije javnost informira putem službene web stranice na kojoj su objavljeni dokumenti i informacije koje posjeduje Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, isti su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez posebnog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje, usmeno ili pismeno , na sljedeći način: telefonom na broj:  091/1320411, elektroničkom poštom službeniku za informiranje:  pristup.informacijama@zzjzpgz.hr ; na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija; poštom na adresu: Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, 51 000 Rijeka na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/ Zahtjev za ponovnu uporabu informacija; osobno na adresu: Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, 51 000 Rijeka na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Prilikom podnošenja Zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija („Narodne novine“ broj 12/14, 141/22).


Pravni okvir:

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22), pročišćeni tekst:

https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/14):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 141/22)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html


Skip to content