DIJAGNOSTIΘKI POSTUPCI ** 

  

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE SVEUKUPNO HEMATOLOGIJA
Uzimanje materijala Pretraga Sedimen- tacija Krvna slika Diferencijalna KS Trombociti VK i VZ Retiku- lociti Bazofilna punktacija eritrocita Tromboplastin- sko vrijeme Ostale pretrage

UKUPNO

204 526

1 047 583

86 627

102 747

50 735

68 224

2 202

96

1 821

3 713

CRES

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

MALI LOŠINJ

6 166

31 441

3 031

3 585

736

358

-

-

71

210

CRIKVENICA

23 005

97 614

8 862

9 634

8 000

400

101

-

-

688

NOVI VINODOLSKI

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

VINODOLSKA

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

ΘABAR

4 354

25 759

2 101

2 236

2236

2 314

-

-

-

-

BROD MORAVICE

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

DELNICE

19 046

57 164

6 210

7 815

3 138

1 783

48

-

-

-

FUŽINE

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

LOKVE

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

MRKOPALJ

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

RAVNA GORA

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

SKRAD

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

BAŠKA

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

DOBRINJ

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

KRK

14 925

68 960

6 047

7 418

2 499

1 473

1

-

-

86

MALINSKA

...

…

…

…

…

…

…

…

…

…

OMIŠALJ

750

4 023

425

490

275

105

-

-

-

-

PUNAT

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

VRBNIK

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

LOVRAN

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

MATULJI

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

MOŠΖENIΘKA DRAGA

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

OPATIJA

21 841

153 397

14 041

15 342

9 661

3 611

40

-

1 018

830

RAB

13 485

61 504

5 037

5 727

5 833

5 951

-

-

-

699

BAKAR

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

ΘAVLE

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

JELENJE

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

KASTAV

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

KLANA

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

KOSTRENA

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

KRALJEVICA

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

RIJEKA***

96 546

531 705

38 903

48 564

16 421

50 293

76

96

732

1200

VIŠKOVO

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

VRBOVSKO

4 408

16 016

1 970

1 936

1 936

1 936

1 936

-

-

-

 

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE BIOKEMIJA
Urin (kompletan) Aceton i šeζer u urinu (kvalitativno) Bilirubin (ukupan) Fosfataza (alkalna i kisela) Glukoza - (enzimska) serija Trigliceridi HDL
(ukupan)

UKUPNO

85 042

6 496

29 239

20 213

79 258

49 207

47 322

CRES

…

…

…

…

…

…

…

MALI LOŠINJ

2 792

1 203

1 344

702

2 237

2 023

2 133

CRIKVENICA

9 047

357

2 804

-

2 998

-

-

NOVI VINODOLSKI

…

…

…

…

…

…

…

VINODOLSKA

…

…

…

…

…

…

…

ΘABAR

2 187

-

953

933

1 894

1 217

1 224

BROD MORAVICE

…

…

…

…

…

…

…

DELNICE

6 062

1 228

844

623

5 843

2 491

2 635

FUŽINE

…

…

…

…

…

…

…

LOKVE

…

…

…

…

…

…

…

MRKOPALJ

…

…

…

…

…

…

…

RAVNA GORA

…

…

…

…

…

…

…

SKRAD

…

…

…

…

…

…

…

BAŠKA

…

…

…

…

…

…

…

DOBRINJ

…

…

…

…

…

…

…

KRK

6 062

6

3 771

2 241

6 005

4 567

4 656

MALINSKA

…

…

…

…

…

…

…

OMIŠALJ

446

110

232

231

382

227

226

PUNAT

…

…

…

…

…

…

…

VRBNIK

…

…

…

…

…

…

…

LOVRAN

…

…

…

…

…

…

…

MATULJI

…

…

…

…

…

…

…

MOŠΖENIΘKA DRAGA

…

…

…

…

…

…

…

OPATIJA

13 298

382

3 446

4 289

13 106

7 236

7 992

RAB

5 164

7

1 698

1 196

4 378

2 985

3 137

BAKAR

…

…

…

…

…

…

…

ΘAVLE

…

…

…

…

…

…

…

JELENJE

…

…

…

…

…

…

…

KASTAV

…

…

…

…

…

…

…

KLANA

…

…

…

…

…

…

…

KOSTRENA

…

…

…

…

…

…

…

KRALJEVICA

…

…

…

…

…

…

…

RIJEKA

37 710

2 679

13 773

9 998

40 232

28 461

25 319

VIŠKOVO

…

…

…

…

…

…

…

VRBOVSKO

2 038

524

374

-

2 183

-

-

 

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE BIOKEMIJA
Urea - serija AST / GOT i ALT / GPT - serija Željezo - serija UIBC - serija Elektroliti ** Ostale pretrage

UKUPNO

45 105

98 066

31 027

15 795

51 920

172 728

CRES

...

...

...

...

...

...

MALI LOŠINJ

1 657

3 475

1 210

-

1 280

3 394

CRIKVENICA

-

-

1 568

1 879

4 324

46 952

NOVI VINODOLSKI

…

…

…

…

…

…

VINODOLSKA

...

...

...

...

...

...

ΘABAR

1 255

2 266

26

26

1 694

3 197

BROD MORAVICE

...

...

...

...

...

...

DELNICE

3 579

6 109

-

-

1 006

7514

FUŽINE

...

...

...

...

...

...

LOKVE

...

...

...

...

...

...

MRKOPALJ

...

...

...

...

...

...

RAVNA GORA

...

...

...

...

...

...

SKRAD

...

...

...

...

...

...

BAŠKA

...

...

...

...

...

...

DOBRINJ

...

...

...

...

...

...

KRK

4 150

7 363

2 160

33

2

10 420

MALINSKA

...

...

...

...

...

...

OMIŠALJ

-

464

-

-

-

410

PUNAT

...

...

...

...

...

...

VRBNIK

...

...

...

...

...

...

LOVRAN

...

...

...

...

...

...

MATULJI

...

...

...

...

...

...

MOŠΖENIΘKA DRAGA

...

...

...

...

...

...

OPATIJA

7 176

14 405

4 747

4 389

8 353

20 035

RAB

2 312

5 678

482

156

2 810

8 254

BAKAR

...

...

...

...

...

...

ΘAVLE

...

...

...

...

...

...

JELENJE

...

...

...

...

...

...

KASTAV

...

...

...

...

...

...

KLANA

...

...

...

...

...

...

KOSTRENA

...

...

...

...

...

...

KRALJEVICA

...

...

...

...

...

...

RIJEKA***

24 976

58 306

20 834

9 312

32 451

71 369

VIŠKOVO

...

...

...

...

...

...

VRBOVSKO

-

-

-

-

-

1 183

IZVOR:

Izvješζe o radu kliniθko-biokemijske djelatnosti obrazac LD-K

*

Pretrage u Malom Lošinju, Crikvenici, Delnicama, Opatiji i Rijeci rade se za podruθje bivše opζine, kao i u Krku osim za Omišalj

**

Pretrage se rade i brojθano prikazuju pojedinaθno

***

Nedostaju izvješζa od 5-10 mj. 2000.