RAZINE ONEČIŠČUJUĆIH TVARI U ZRAKU
  
Temeljem Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14 i 61/17) rezultati mjerenja uspoređuju se sa Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12 i 84/17).

Granična vrijednost (GV) je razina onečišćenosti koju treba postići u zadanom razdoblju, ispod koje, na temelju znanstvenih spoznaja, ne postoji ili je najmanji mogući rizik od štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini i jednom kad je postignuta ne smije se prekoračiti.

Ciljna vrijednost (CV) je razina onečišćenosti određena sa ciljem izbjegavanja, sprečavanja ili umanjivanja štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini koju treba, ako je to moguće, dostići u zadanom razdoblju.

Prag obavješćivanja (PO) je razina onečišćenosti čije prekoračenje predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje pri kratkotrajnoj izloženosti za osjetljive skupine stanovništva i o kojima se žurno i na odgovarajući način informira javnost.

Prag upozorenja (PU) je razina onečišćenosti čije prekoračenje predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje pri kratkotrajnoj izloženosti za čitavo stanovništvo i pri čijoj se pojavi žurno poduzimaju odgovarajuće propisane mjere.

Ocjena kvalitete zraka daje se nakon godine dana ispitivanja i odgovarajuće kompleksne statističke obrade podataka koji se prezentiraju u vidu sveobuhvatnog godišnjeg izvještaja na način kako je propisano u Pravilniku o praćenju kvalitete zraka (NN 3/13).

Granične i ciljne vrijednosti s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi i kvalitetu življenja (µg/m3).

 Onečišćujuća tvar
GV
GV
GV
GV/CV
1 sat
24 sata
1 godina
max.8 sati pomično
 Sumporov dioksid SO2
350
125
 Dušikov dioksid NO2
200
40
 Lebdeće čestice PM10
50
40
 Lebdeće čestice PM2.5
25
 Ugljikov monoksid (CO)
10mg/m3
 Benzen C6H6
5
 Sumporovodik H2S
7
5
 Amonijak NH3
100
 Prizemni ozon O3
120
 Merkaptani R-SH
3


Prag obavješćivanja i pragovi upozorenja (µg/m3)

 Onečišćujuća tvar
Prag obavješćivanja - 1 sat
Prag upozorenja - 3 uzastopna sata
 Sumporov dioksid - SO2
500
 Dušikov dioksid - NO2
400
 Prizemni ozon - O3
180
240