MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
  
MJERNA POSTAJA

 MJERENJA POLUTANTA O3

  h  - h  
         
DATUM SAT O3
[µg/m3]
PO=180