USPOREDBA ODABRANIH INDIKATORA SZO
«ZDRAVLJE ZA SVE DO 2000. GODINE»

 

Svjetska zdravstvena organizacija u svojoj strategiji unapređenja zdravlja «Zdravlje za sve do 2000. godine» - «Health for all» (HFA) definira zdravstvene pokazatelje s ciljem usporedbe zdravstvenog stanja populacije između zemalja Europe. U tu svrhu Regionalni ured za Europu SZO, izradio je kompjutorski program «Sustav prikaza podataka u zdravstvu – Data Presentation System for Health Service Indicators – (DPS)», koji omogućuje praćenje zdravstvenih pokazatelja prema teritorijalnom ustroju države.

Europska HFA baza podataka osigurava jednostavan i brz pristup velikom broju zdravstveno statističkih pokazatelja za 51 zemlju članicu Europske regije Svjetske zdravstvene organizacije.

Većina odabranih indikatora generira se unutar postojećeg informacijskog sustava, rutinskim prikupljanjem zdravstveno statističkih podataka i obradom prema zadanoj metodologiji.

Odabrani zdravstveni pokazatelji za usporedbu iz HFA programa iz područja su mortalitetne statistike, kao najkvalitetnije prikupljenih podataka, izraženih u standardiziranim stopama, jer grube stope (crude rate) mogu biti odraz razlika u dobnoj strukturi stanovništva, a ne samo razlika u veličini pojave.

Za usporedbu sa zdravstvenim stanjem stanovnika Primorsko-goranske županije odabrane su zemlje Europske unije (EU average), prosjek 15 zemalja prije 31. svibnja 2004. i Hrvatska. Prikaz sadrži dobno standardizirane stope mortaliteta, specifične stope te mortalitet dojenčadi tijekom 10-godišnjeg razdoblja, (1993. do 2002.), osim za Županiju, za koju su raspoloživi podaci mortalitetne statistike od 1994. godine nadalje.

Kao baza za izračun svih odabranih indikatora za Primorsko-goransku županiju koristilo se stanovništvo iz popisne 1991. godine, jer za ostale godine ne postoji procjena stanovništva po dobnim skupinama i spolu prema županijama.

Kao izvor podataka korištena je Baza umrlih 1995-2003. Odjela socijalne medicine Zavoda za javno zdravstvo i HFA, Baza podataka 2001. – WHO.