ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI**

 

IZVOR:

Izvješće o organizacijskoj strukturi i kadrovima na dan 31.12. 2003.

*

Mikrobiološka dijagnostika samo u primarnoj i preventivnoj zdravstvenoj zaštiti (Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije )

**

Brojevi u zagradama odnose se na rad kraći od punog radnog vremena