'

 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - pregledi po specijalnosti (ukupno)

 
ZDRAVSTVENE USTANOVE

SVEGA

D O B N E  S K U P I N E

Od 0 - 6

7 - 19

20 - 64

65 i više

UKUPNO :

626 313

23 452

60 912

399 928

142 021

INTERNA

106 913

96

1 343

66 658

38 816

PEDIJATRIJA

19 520

9 566

9 321

-

633

INFEKTOLOGIJA

2 868

64

192

2 612

-

DERMATOVENEROLOGIJA

35 085

755

3 349

25 865

5 116

NEUROPSIHIJATRIJA

1 699

-

150

1 292

257

NEUROLOGIJA

18 081

-

1 304

12 834

3 943

PSIHIJATRIJA

32 494

55

1 814

28 614

2 011

ONKOLOGIJA

10 315

-

304

7 010

3 001

FIZIKALNA MEDICINA I REHAB.

41 536

567

3 617

29 453

7 899

KIRURGIJA

93 805

4 051

8 441

61 662

19 651

ORTOPEDIJA

50 998

3 828

9 447

26 442

11 281

GINEKOLOGIJA

8 086

-

105

6 270

1 711

OTORINOLARINGOLOGIJA

30 981

1 572

6 435

17 727

5 247

ORALNA KIRURGIJA

5 665

-

915

3 840

910

OFTALMOLOGIJA

77 817

2 724

13 332

42 709

19 052

NUKLEARNA MEDICINA

10 107

-

64

8 271

1 772

RADIOLOGIJA

5 062

174

559

3 209

1 120

TRANSFUZIOLOGIJA

49 452

-

-

36 501

12 951

HEMODIJALIZA

25 829

-

220

16 959

6650

IZVOR:

Zbirno izvješće za specijalističko-konzilijarnu djelatnost, obrazac MN N-02-03