DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI *

  

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE SVEUKUPNO HEMATOLOGIJA
Uzimanje materijala Pretraga Sedimen- tacija Krvna slika Diferencijalna KS Trombociti VK i VZ Retiku- lociti Bazofilna punktacija eritrocita Tromboplastin- sko vrijeme Ostale pretrage

UKUPNO

319 165

1 798 962

131 652

157 188

66 388

137

902

6

6 284

9 468

CRES

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

MALI LOŠINJ

9 524

49 944

3 530

4 004

1 289

429

-

-

405

7 246

CRIKVENICA

16 390

93 418

8 331

9 964

9 440

9 709

71

-

-

88

NOVI VINODOLSKI

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

VINODOLSKA

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

ČABAR

5 402

29 655

2 474

2 674

2 667

2 753

-

-

-

-

BROD MORAVICE

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

DELNICE

11 691

59 990

4 753

7 155

2 602

7 497

72

-

1 374

27

FUŽINE

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

LOKVE

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

MRKOPALJ

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

RAVNA GORA

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

SKRAD

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

BAŠKA

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

DOBRINJ

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

KRK

13 696

60 447

5 356

6 575

2 891

1 583

-

-

-

282

MALINSKA

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

OMIŠALJ

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

PUNAT

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

VRBNIK

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

LOVRAN

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

MATULJI

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

MOŠĆENIČKA DRAGA

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

OPATIJA

38 528

194 677

15 036

16 967

11 940

4 292

81

-

1 120

504

RAB

14 051

71 971

4 823

6 442

6 421

6 644

7

-

1 132

126

BAKAR

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

ČAVLE

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

JELENJE

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

KASTAV

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

KLANA

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

KOSTRENA

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

KRALJEVICA

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

RIJEKA

204 826

1 212 388

85 069

100 887

26 618

102

388

6

2 239

1 195

VIŠKOVO

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

VRBOVSKO

5 057

26 472

2 280

2 520

2 520

2 632

283

-

14

-

 

-
...
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE BIOKEMIJA
Urin (kompletan) Aceton i šećer u urinu (kvalitativno) Bilirubin (ukupan) Fosfataza (alkalna i kisela) Glukoza - (enzimska) serija Trigliceridi HDL
(ukupan)

UKUPNO

124 621

8 628

54 913

36 313

130 881

89 013

112 163

CRES

...

...

...

...

...

...

...

MALI LOŠINJ

3 316

403

1 745

1 174

3 519

3 148

3 077

CRIKVENICA

3 442

237

2 340

2 050

7 404

5 309

5 751

NOVI VINODOLSKI

...

...

...

...

...

...

...

VINODOLSKA

...

...

...

...

...

...

...

ČABAR

2 360

-

703

503

2 190

1 447

1 477

BROD MORAVICE

...

...

...

...

...

...

...

DELNICE

5 021

490

813

626

4 995

2 786

2 827

FUŽINE

...

...

...

...

...

...

...

LOKVE

...

...

...

...

...

...

...

MRKOPALJ

...

...

...

...

...

...

...

RAVNA GORA

...

...

...

...

...

...

...

SKRAD

...

...

...

...

...

...

...

BAŠKA

...

...

...

...

...

...

...

DOBRINJ

...

...

...

...

...

...

...

KRK

5 143

158

1 988

1 382

5 290

4 088

4 167

MALINSKA

...

...

...

...

...

...

-

OMIŠALJ

...

...

...

...

...

...

...

PUNAT

...

...

...

...

...

...

...

VRBNIK

...

...

...

...

...

...

...

LOVRAN

...

...

...

...

...

...

...

MATULJI

...

...

...

...

...

...

...

MOŠĆENIČKA DRAGA

...

...

...

...

...

...

...

OPATIJA

16 228

196

4 273

5 530

15 072

9 894

12 964

RAB

5 393

34

1 956

1 600

4 843

3 390

3 569

BAKAR

...

...

...

...

...

...

...

ČAVLE

...

...

...

...

...

...

...

JELENJE

...

...

...

...

...

...

...

KASTAV

...

...

...

...

...

...

...

KLANA

...

...

...

...

...

...

...

KOSTRENA

...

...

...

...

...

...

...

KRALJEVICA

...

...

...

...

...

...

...

RIJEKA

81 446

6 520

40 320

22 923

85 081

57 864

77 162

VIŠKOVO

...

...

...

...

...

...

...

VRBOVSKO

2 272

590

775

525

2 487

1 087

1 169

 

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE BIOKEMIJA
Urea - serija AST / GOT i ALT / GPT - serija Željezo - serija UIBC - serija Elektroliti ** Ostale pretrage

UKUPNO

85 598

191 611

61 634

59 926

105 004

229 087

CRES

...

...

...

...

...

...

MALI LOŠINJ

2 482

4 947

2 068

-

1 905

5 257

CRIKVENICA

3 711

8 422

2 529

2 249

3 842

8 529

NOVI VINODOLSKI

...

...

...

...

...

...

VINODOLSKA

...

...

...

...

...

...

ČABAR

1 854

2 806

51

92

1 670

3 934

BROD MORAVICE

...

...

...

...

...

...

DELNICE

2 985

6 602

315

543

1 057

7 450

FUŽINE

...

...

...

...

...

...

LOKVE

...

...

...

...

...

...

MRKOPALJ

...

...

...

...

...

...

RAVNA GORA

...

...

...

...

...

...

SKRAD

...

...

...

...

...

...

BAŠKA

...

...

...

...

...

...

DOBRINJ

...

...

...

...

...

...

KRK

3 505

5 432

2 124

-

2 371

8 112

MALINSKA

...

...

...

...

...

...

OMIŠALJ

...

...

...

...

...

...

PUNAT

...

...

...

...

...

...

VRBNIK

...

...

...

...

...

...

LOVRAN

...

...

...

...

...

...

MATULJI

...

...

...

...

...

...

MOŠĆENIČKA DRAGA

...

...

...

...

...

...

OPATIJA

8 843

18 945

7 218

7 750

11 244

26 580

RAB

2 623

7 581

793

575

4 190

9 829

BAKAR

...

...

...

...

...

...

ČAVLE

...

...

...

...

...

...

JELENJE

...

...

...

...

...

...

KASTAV

...

...

...

...

...

...

KLANA

...

...

...

...

...

...

KOSTRENA

...

...

...

...

...

...

KRALJEVICA

...

...

...

...

...

...

RIJEKA

58 504

134 166

46 014

48 716

78 276

156 851

VIŠKOVO

...

...

...

...

...

...

VRBOVSKO

1 091

2 710

522

1

449

2 545

IZVOR:

Izvješće o radu kliničko-biokemijske djelatnosti obrazac LD-K

*

Pretrage u Malom Lošinju, Crikvenici, Delnicama, Krku, Opatiji i Rijeci rade se za područje bivše općine

**

Pretrage se rade i brojčano prikazuju pojedinačno