PRIKAZ NATALITETA, MORTALITETA I VITALNOG INDEXA PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE