KREVETNI KAPACITET I KRETANJE BOLESNIKA 

 
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE - ustanove

K R E V E T I

ZAUZETOST KREVETA

ISPISANI BOLESNICI

BOLNO OPSKRBNI DANI

Æ  DUŽINA LIJEČENJA

POMOR
Broj Na jednog

Dnevna

Godišnja Broj umrlih Na 100 bolesnika
liječnika ostalog zdravstvenog djelatnika dana 340= 100% 365= 100%

UKUPNO

2 752

6,1

1,6

2 061

273

80,3

74,8

49 499

752 210

15,2

1 346

2,72

CRIKVENICA - Thalassotherapia

240

21,8

7,1

112

170

50,0

46,6

1 989

40 760

20,5

-

-

LOVRAN - Klinika za ortopediju

128

4,6

1,6

112

318

93,5

87,1

3 884

40 711

10,5

-

-

OPATIJA - Thalassotherapia

240

10,0

4,9

180

274

80,6

75,1

2 989

65 777

22,0

3

0,10

RAB - Psihijatrijska bolnica

484

32,3

4,5

440

332

97,6

91,0

466

160 750

345,0

26

5,58

JELENJE - Psih.bolnica Lopača

152

30,4

4,8

83

199

58,5

54,5

70

30 315

433,1

9

12,86

RIJEKA - Klinički bolnički centar

1 508

4,1

1,1

1 217

295

86,8

80,8

40 101

444 212

11,1

1 308

3,26

 IZVORI:

Izvješće službe za bolničko stacionarno liječenje obrazac broj 3-21-60 i bolesničko-statistički listići