ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - pregledi po specijalnosti (ukupno)

 
ZDRAVSTVENE USTANOVE

SVEGA

D O B N E  S K U P I N E

Od 0 - 6

7 - 19

20 - 64

65 i više

UKUPNO:

653 686

25 281

62 200

418 882

147 323

INTERNA

121 375

63

1 225

76 573

43 514

PEDIJATRIJA

18 286

9 353

8 933

-

-

INFEKTOLOGIJA

2 953

58

147

2 206

542

DERMATOVENEROLOGIJA

40 281

865

4 337

29 567

5 512

NEUROPSIHIJATRIJA

285

-

15

223

47

NEUROLOGIJA

12 502

-

924

8 600

2 978

PSIHIJATRIJA

34 624

47

2 153

30 064

2 360

ONKOLOGIJA

10 602

-

331

7 231

3 040

FIZIKALNA MEDICINA I REHAB.

60 020

3 449

3 766

40 353

12 452

KIRURGIJA

88 031

3 171

8 481

58 848

17 531

ORTOPEDIJA

52 010

3 714

9 273

27 726

11 297

GINEKOLOGIJA

9 786

-

98

7 743

1 945

OTORINOLARINGOLOGIJA

33 619

1 863

7 031

18 864

5 861

ORALNA KIRURGIJA

5 683

-

923

3 848

912

OFTALMOLOGIJA

74 571

2 458

12 913

42 171

17 029

NUKLEARNA MEDICINA

9 998

-

50

7 640

2 308

RADIOLOGIJA

11 126

240

1 451

6 489

2 946

TRANSFUZIOLOGIJA

47 303

-

-

34 904

12 399

HEMODIJALIZA

20 631

-

149

15 832

4 650

IZVOR:

Zbirno izvješće za specijalističko-konzilijarnu djelatnost, obrazac MN N-02-03