ISPITIVANJE KAKVOĆE VODA 

 
VODE MIKROBIOLOŠKA KEMIJSKA
Uzoraka Od toga neispravno Pretraga Uzoraka Od toga neispravno Pretraga
broj % broj %

SVEUKUPNO

7 248

977

13,48

28 003

6 557

805

12,28

66 831

VODE ZA PIĆE - ukupno

3 948

673

17,05

17 798

2 744

325

11,84

33 352

Javni vodovodi - svega

3 531

521

14,76

16 018

2 339

252

10,77

29 775

- sirova voda

756

178

23,54

3 151

661

139

21,03

15 236

- prerađena voda

2 775

343

12,36

12 867

1 678

113

6,73

14 539

Ostali vodni objekti

417

152

36,45

1 780

405

73

18,02

3 577

VODA ZA REKREACIJU - ukupno

2 919

247

7,46

9 053

2 912

253

8,69

15 821

Bazeni za kupanje

570

59

10,35

2 277

570

193

33,86

3 645

More na plažama

2 170

131

6,04

6 059

2 163

1

0,05

5 354

POVRŠINSKE VODE

179

57

31,84

717

179

59

32,96

6 812

OTPADNE VODE

202

-

-

435

722

168

23,27

10 846

OSTALO

-

-

-

-

-

-

-

-

IZVOR:

Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije