KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

73
broj novozaraženih u PGŽ
68
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

636
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
34215
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

439
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 16.09.2021. - 08:30

Registar objekata pod stručnim nadzorom NZZJZ


Registar subjekata u poslovanju s hranom pod stručnim nadzorom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ.

Na temelju dosadašnje poslovne suradnje sa subjektima u poslovanju s hranom koji su pod stručnim nadzorom i verifikacijom HE službe Zavoda u svezi dobre higijenske prakse i sustava samokontrole po načelima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP), a nastavno na izmjene zakonskih propisa koje ju određuju (Zakon o hrani NN 46/07 i Pravilnik o higijeni hrane NN 99/07), Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ uspostavlja registar subjekata u poslovanju s hranom.

Na taj način Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ kroz djelatnost Epidemiološke službe jamči zajedno sa subjektima u poslovanju s hranom, građanima – korisnicima, uslugu temeljenu na najvišim higijensko-epidemiološkim standardima a time i apsolutno minimalni zdravstveni rizik.

Subjekti u poslovanju s hranom u registru su podijeljeni u tri kategorije:

  • ugostiteljski objekti,
  • trgovački objekti i
  • ostali objekti u poslovanju s hranom

U svakoj od navedenih kategorija postoji podjela na

  • objekte koji provode dobru higijensku praksu
  • objekte koji provode i dobru higijensku praksu i već imaju uveden sustav samokontrole po načelima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP).

Pod dobrom higijenskom praksom podrazumijevamo pored ostalog i sustavnu izobrazbu kroz provođenje tečaja higijenskog minimuma, povremeno i ciljano uzimanje briseva i uzoraka hrane te internu kontrolu (audit) sustava dobre higijenske prakse.

Navedeni Registar sa popisom pojedinačnih objekata dostupan je i preko Obrtničke komore.

Svi objekti koji su pod nadzorom i verifikacijom HE službe Zavoda te u kojima se provodi dobra higijenska praksa i HACCP posebno će se navoditi i u izviješćima o provedenim javno-zdravstvenim mjerama zaštite zdravlja ljudi za Poglavarstvo i Skupštinu PGŽ te Sanitarnu inspekciju. 
MONITORING