KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

273
broj novozaraženih u PGŽ
257
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

4422
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
45913
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

569
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 26.11.2021. - 08:30Radna tijela

Upravno vijeće

Upravno vijeće upravlja Zavodom. Upravno vijeće Zavoda ima pet (5) članova i čine ga predstavnici: Osnivača (predsjednik i dva člana), radnika Zavoda (dva člana). Članove Upravnog vijeća imenuje Osnivač na prijedlog pročelnika upravnog županijskog tijela nadležnog za zdravstvo. Jednog člana Upravnog vijeća imenuje radničko vijeće Zavoda, a jednog člana Stručno vijeće Zavoda iz redova radnika Zavoda s visokom stručnom spremom. Članovi upravnog vijeća Zavoda moraju imati visoku stručnu spremu, izuzev člana Upravnog vijeća kojeg imenuje radničko vijeće. Članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine, s time da isti član Upravnog vijeća može biti imenovan najviše za još jedno mandatno razdoblje uzastopno. Članovi Upravnog vijeća imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad, sukladno zakonu. Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan, ako: sam zatraži razrješenje, ne ispunjava dužnost člana (često izostajanje sa sjednica i sl.), izgubi sposobnost obnašanja dužnosti, svojim ponašanjem povrijedi ugled Zavoda i Upravnog vijeća. Članu Upravnog vijeća koji je imenovan iz reda radnika Zavod mandat prestaje i ako mu prestane radni odnos u Zavodu. O razrješenju člana Upravnog vijeća odlučuje tijelo koje ga je imenovalo. U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća, novom članu Upravnog vijeća mandat traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovan.

Upravno vijeće Zavoda obavlja sljedeće poslove:

 • donosi Statut uz suglasnost Osnivača,
 • donosi druge opće akte,
 • donosi program rada i razvoja Zavoda te nadzire njegovo izvršenje,
 • donosi financijski plan i završni račun,
 • donosi plan godišnjih potreba za nabavu robe i usluga,
 • analizira financijsko poslovanje Zavoda najmanje jedanput mjesečno,
 • u slučaju gubitka u poslovanju Zavoda bez odgađanja o tome obavještava Osnivača,
 • donosi plan investicija,
 • predlaže osnivaču promjenu i proširenje djelatnosti te promjenu naziva i sjedišta Zavoda,
 • daje Osnivacu i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz djelatnosti Zavoda,
 • raspravlja i odlučuje o izvješcima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca,
 • donosi odluke u drugom stupnju u predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim pravima radnika Zavoda,
 • donosi godišnji plan radnih mjesta,
 • donosi godišnji plan nabave,
 • imenuje i razrješuje ravnatelja Zavoda i sklapa s njim ugovor o radu,
 • imenuje i razrješuje zamjenika ravnatelja Zavoda,
 • imenuje i razrješuje članove tijela Zavoda sukladno zakonu i ovom Statutu,
 • donosi odluke o stječanju, opterećivanju i otuđenju nekretnina Zavoda, uz prethodnu suglasnost Osnivača,
 • donosi odluke o nabavi i prodaji dugotrajne nefinancijske imovine, te odluke u postupcima nabave roba, radova i usluga, čija pojedinacna vrijednost iznosi od 300.000,00 do 1.000.000,00 kuna, a iznad 1.000.000,00 kuna uz prethodnu suglasnost Osnivača,
 • donosi odluke o nabavi i prodaji financijske imovine (dionice),
 • donosi odluke o davanju u zakup viška poslovnog prostora Zavoda,
 • donosi cjenik zdravstvenih usluga,
 • donosi odluke o uvjetima i načinu ulaganja sredstava građanskih i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva u razvoj Zavoda,
 • odlučuje o naknadama za zdravstvene usluge koje nisu obuhvaćene ugovorima s HZZO, kao i o naknadama za usluge pružene građanima koji nisu zdravstveni osiguranici ili građanima koji uslugu žele platiti sami,
 • podnosi dva puta godišnje pisano izvješce o svom radu Osnivaču
 • obavlja i druge poslove propisane zakonom i ovim Statutom.

Upravno vijeće poslove iz svoje nadležnosti obavlja na sjednicama. Upravno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednici nazočna natpolovična većina ukupnog broja članova Upravnog vijeća. Upravno vijeće odluke donosi natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog vijeća. Predsjednik Upravnog vijeća saziva sjednice Upravnog vijeća po potrebi, a najmanje jedanput mjesečno. Predsjednik Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu Upravnog vijeća na zahtjev Osnivača, ravnatelja ili najmanje tri (3) člana Upravnog vijeća. Predsjednik Upravnog vijeća predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom Upravnog vijeća, te potpisuje akte koje donosi Upravno vijeće. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Upravnog vijeća, zamjenjuje ga zamjenik predsjednika, sa svim ovlastima predsjednika. Za proučavanje i razmatranje pojedinih stručnih i drugih pitanja od značaja za rad i odlučivanje Upravnog vijeća i za pripremanje i praćenje izvršavanja odluka, Upravno vijeće može osnovati radne skupine i tijela, a može angažirati i pojedinu stručnu osobu. Kada Upravno vijeće odlučuje o ostvarivanju prava i obveza po zahtjevu radnika, dužno je na sjednicu pozvati radnika o čijem se zahtjevu radi. O radu sjednice Upravnog vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju na raspravi te o donesenim aktima. U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. Zapisnik potpisuje zapisničar i predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika Upravnog vijeća. Zapisnik se obvezno dostavlja članovima Upravnog vijeća uz poziv i materijal za narednu sjednicu Upravnog vijeća. Upravno vijeće donosi poslovnik o radu kojim se pobliže uređuju pitanja iz djelokruga rada Upravnog vijeća koja nisu regulirana zakonom i ovim Statutom.

Članovi Upravnog vijeća:

 • dr.sc. Davor Širola, dipl. oec. - predsjednik
 • Endi Radović, dr. med. - član
 • Lidija Klausberger, bacc.med.lab.diagn. - član
 • Igor Klarić, dr.med. - član

Stručno vijeće

Stručno vijeće imenuje ravnatelj i čine ga najmanje voditelji ustrojbenih jedinica Zavoda. Predsjednika Stručnog vijeća imenuje ravnatelj na vrijeme od četiri (4) godine. U radu Stručnog vijeća mogu sudjelovati i zdravstveni suradnici. Ravnatelj ne može biti predsjednik niti član Stručnog vijeća.

Stručno vijeće obavlja sljedeće poslove:

 • raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada Zavoda,
 • predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti Zavoda,
 • predlaže stručne temelje za program rada i razvoja Zavoda,
 • predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada u Zavodu,
 • daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvoj zdravstvene djelatnosti,
 • predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću usklađenje stručnog rada Zavoda s financijskim mogućnostima,
 • predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika te stručno usavršavanje iz područja uže specijalnosti zdravstvenih radnika za potrebe Zavoda,
 • predlaže Upravnom vijeću obavljanje poslova zdravstvenih radnika izvan punoga radnog vremena u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad Zavoda,
 • skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika Zavoda,
 • raspravlja o potrebi i stručnoj opravdanosti uvođenja novih dijagnostičkih i terapijskih metoda u djelatnosti Zavoda,
 • daje mišljenje i prijedloge glede godišnjeg plana rada Zavoda,
 • raspravlja i donosi mišljenja o stručnim pitanjima te o pitanjima statusa Zavoda kao nastavne baze Medicinskog fakulteta.

Stručno vijeće poslove iz svoje nadležnosti obavlja na sjednicama. Stručno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je sjednici nazočna natpolovična većina od ukupnog broja članova Stručnog vijeća. Stručno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Stručnog vijeća. Predsjednik Stručnog vijeća saziva sjednice Stručnog vijeća po potrebi, a najmanje jednom mjesečno. Predsjednik Stručnog vijeća dužan je sazvati sjednicu Stručnog vijeća na zahtjev Upravnog vijeća, ravnatelja ili trećine članova Stručnog vijeća. Predsjednik Stručnog vijeća predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom Stručnog vijeća, te potpisuje akte koje donosi Stručno vijeće. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Stručnog vijeća, zamjenjuje ga, sa svim ovlastima predsjednika, član Stručnog vijeća kojeg on za to ovlasti. O radu na sjednici Stručnog vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju na raspravi te o donesenim aktima. U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. Zapisnik potpisuju zapisničar i predsjednik Stručnog vijeća. Stručno vijeće donosi poslovnik o radu kojim se pobliže uređuju pitanja iz djelokruga rada Stručnog vijeća koja nisu regulirana zakonom i ovim Statutom.

Stručni kolegij

Stručni kolegij ustrojava se u svakom odjelu Zavoda i razmatra pitanja iz područja stručnog rada njegove djelatnosti. Stručni kolegij čine svi radnici visoke stručne spreme pojedinog odjela. U rad Stručnog kolegija, kod pojedinih pitanja bitnih za razvoj odjela, mogu biti uključeni i radnici više stručne spreme tog odjela.

Stručni kolegij obavlja sljedeće poslove:

 • razmatra pitanja iz djelokruga stručnog rada odjela,
 • razmatra i predlaže Stručnom vijeću i ravnatelju mjere za unapređenje kvalitete rada u odjelu,
 • razmatra stručnu opravdanost uvođenja novih javnozdravstvenih i dijagnostičkih postupaka i metoda te ih predlaže Stručnom vijeću i ravnatelju,
 • razmatra prigovore građana na rad odjela te o svojim zaključcima upoznaje Stručno vijeće i ravnatelja,
 • predlaže i održava stručne tribine.

Stručni kolegij sastaje se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

STRUČNO VIJEĆE - članovi

Predsjednica Stručnog vijeća:

izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl. sanit. ing.

 • doc. dr. sc. Željko Linšak, dipl. sanit. ing.
 • nasl. doc. dr. sc. Marin Glad, dipl. sanit. ing.
 • prim. Helena Glibotić Kresina, dr. med.
 • mr. Dobrica Rončević, dr. med.
 • dr. sc. Dolores Peruč, dr. med.
 • Karmen Jureško, dr. med.
 • dr.sc. Ivana Škarica Bjelobaba, mag. oec.
 • prim.Nataša Dragaš Zubalj, dr. med., univ. spec. sanit. publ.
 • Gordana Bugarinović, mag. oec.
 • Larisa Juretić, dipl. iur.
 • Barbara Kvartuč, mag. admin. san.
 • dr. sc. Darko Roviš, prof. soc. pedagog
 • mr. Vedrana Jurčević Podobnik, dipl. sanit. ing.
 • dr. sc. Gordana Kenđel Jovanović, dipl. ing. prehrambene tehnologije

Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Zavoda na načelima medicinske etike i deontologije. Etičko povjerenstvo ima pet (5) članova, od toga: tri (3) člana iz reda zdravstvenih radnika Zavoda, jedan (1) član iz reda nezdravstvenih radnika Zavoda i jedan (1) član koji nije radnik Zavoda. Najmanje 40 % članova Etičkog povjerenstva treba biti suprotnog spola. Članovi Etičkog povjerenstva moraju imati visoku stručnu spremu. Predsjednika i članove Etičkog povjerenstva imenuje Upravno vijeće na vrijeme od četiri (4) godine. Upravno vijeće imenuje i zamjenike članova Etičkog povjerenstva. Etičko povjerenstvo donosi poslovnik o svom radu.

Etičko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

 • prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti Zavoda,
 • odobrava znanstvena istraživanja u Zavodu,
 • rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti Zavoda.

Članovi Etičkog povjerenstva:

 • mr.sc. Palmira Gregorović-Kesovija, dr.med. – predsjednica povjerenstva
  (zamjenik - mr.sc. Blanka Pružinec – Popović, dr. med.)
 • mr. Dobrica Rončević, dr. med.
  (zamjenik - Darko Budimir, dipl. ing.)
 • Marin Viduka, bacc. admin. publ.
  (zamjenik - Hermina Trošelj, dipl. iur. univ. spec. oec.)
 • prim. Helena Glibotić Kresina, dr.med.
  (zamjenik Nataša Dragaš Zubalj, dr. med.)
 • Ida Mahmutefendić, dipl.iur., radnica Doma zdravlja PGŽ – vanjski član
  (zamjenik Franjo Zidarić, dipl. iur., radnik HZZO-a).

Povjerenstvo za lijekove

Povjerenstvo za lijekove je tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih za primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u Zavodu. Povjerenstvo za lijekove ima pet (5) članova koji se imenuju iz redova specijalista medicine, stomatologije ili farmacije. Predsjednika i članove Povjerenstva za lijekove imenuje Upravno vijeće na vrijeme od četiri (4) godine. Povjerenstvo za lijekove donosi poslovnik o svom radu.

Povjerenstvo za lijekove obavlja sljedeće poslove:

 • nadzire ispitivanje lijekova i medicinskih proizvoda u Zavodu,
 • dostavlja Upravnom vijeću i ravnatelju tromjesečno financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova koja se provode u Zavodu,
 • koordinira aktivnosti vezane uz prijave nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda nadležnom tijelu,
 • procjenjuje opravdanost korištenja lijekova posebnih listi lijekova HZZO‐a te odobrava primjenu lijekova s posebne liste lijekova na prijedlog doktora medicine
 • prati potrošnju lijekova i medicinskih proizvoda te predlaže mjere za racionalnu uporabu lijekova i medicinskih proizvoda u Zavodu.

Članovi Povjerenstva za ljekove:

 • mr. Dobrica Rončević, dr. med. - predsjednik Povjerenstva
 • prim. Helena Glibotić Kresina, dr. med. - član
 • prim. Nataša Dragaš Zubalj, univ.spec., dr. med.- član
 • dr. sc. Dolores Peruč, dr. med. - član
 • Karmen Jureško, dr. med. - član

Povjerenstvo za kvalitetu

Povjerenstvo za kvalitetu je tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite. Povjerenstvo za kvalitetu ima devet (9) članova, s time da je po jedan član radnik svakog od odjela Zavoda. Članovi Povjerenstva za kvalitetu moraju imati visoku stručnu spremu. Predsjednika i članove Povjerenstva za kvalitetu imenuje Upravno vijeće na vrijeme od četiri (4) godine. Povjerenstvo za kvalitetu donosi poslovnik o svom radu.

Povjerenstvo za kvalitetu Zavoda obavlja sljedeće poslove:

 • vodi registar Zavoda o neželjenim ishodima liječenja sukladno općim aktima Ministarstva zdravstva,
 • provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije Zavoda,
 • provodi aktivnosti vezano za uspostavu sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite,
 • provodi aktivnosti vezano za uspostavu sustava sigurnosti pacijenta,
 • procjenjuje ispunjavanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite u pojedinim djelatnostima zdravstvene ustanove,
 • sudjeluje u vanjskim provjerama kvalitete,
 • provodi aktivnosti vezano za pripreme za akreditacijski postupak,
 • predlaže i sudjeluje u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene zaštite
 • surađuje s Ministarstvom zdravstva u provedbi plana i programa mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite.

Povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene ustanove obvezno je Ministarstvu zdravstva polugodišnje podnositi izvješće o svome radu.

Članovi Povjerenstva za kvalitetu:

 • dr. sc. Ivana Škarica Bjelobaba, mag. oec. - predsjednik Povjerenstva
 • Marijana Mezlar, dipl. ing. kem. tehn. - zamjenik predsjednika - predstavnik Zdravstveno-ekološkog odjela
 • prim. Helena Glibotić Kresina, dr. med. - član Povjerenstva - predstavnik Odjela socijalne medicine
 • mr. Vedrana Jurčević Podobnik, dipL sanit. ing. - član Povjerenstva - predstavnik Epidemiološkog odjela
 • Neven Sučić, mag. med. lab. diagn. - član Povjerenstva - predstavnik Mikrobiološkog odjela
 • prim. Nataša Dragaš Zubalj, dr. med., univ. spec. sanit. publ. - član Povjerenstva - predstavnik Odjela školske i sveučilišne medicine
 • Karmen Jureško, dr. med. - član Povjerenstva - predstavnik Odjela za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti
 • Barbara Kvartuč, mag. admin. san. - član Povjerenstva - predstavnik Odjel za ekonomske poslove
 • Larisa Juretić, dipl. iur. - član Povjerenstva - predstavnik Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove.


 
MONITORING