KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

919
broj novozaraženih u PGŽ
594
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

8777
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
60619
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

716
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 15.01. 2022. - 08:30Odsjek za kontrolu zraka, ispitivanje fizikalnih faktora,životnog i radnog okoliša i biomonitoring

kontrolu zraka, ispitivanje fizikalnih faktora,životnog i radnog okoliša i biomonitoring obavlja sljedeće poslove:

 • Kontinuirano ispitivanje onečišćenja zraka (imisija) na području Primorsko-goranske županije u:
  • mreži 14 klasičnih (kemijskih) stanica na kojima se prate dnevne koncentracije: sumporovog dioksida i dima, dušikovog dioksida, amonijaka, sumporovodika, lebdećih čestica PM10, metala, policikličkih aromatskih ugljikovodika, klorida, kemijskog sastava oborina te mjesečnih količina ukupne taložne tvari
  • mreži 10 automatskih postaja na kojima se prate trenutne koncentracije sumporova dioksida, dušikova dioksida, ozona, sumporovodika, ugljikovog monoksida, amonijaka, lebdećih čestica PM10 i PM2.5, benzena, toluena i ksilena, te merkaptana i sulfida. Ove su stanice povezane na jedinstveni sistem za prikupljanje i obradu podataka u Zavodu, a trenutne se vrijednosti koncentracija mogu vidjeti na internetskoj stranici Zavoda.
 • povremeno ispitivanje imisijskih koncentracija polutanata prema zahtjevima kupaca i/ili u incidentnim situacijama
 • prati, analizira i ocjenjuje vremensku i prostornu raspodjelu zagađujućih tvari koje se emitiraju iz industrijskih pogona, prometnih sredstava i kotlovnica,
 • mjeri emisije onečišćujućih tvari u zrak kod uređaja s promjenjivim i nepromjenjivim uvjetima,
 • mjeri emisija onečišćujućih tvari u zrak kod malih uređaja za loženje u posebnim uvjetima,
 • mjeri zacrnjenja iz dimnjaka,
 • obavlja izobrazbu osoba koje rade s pesticidima i ostalim toksičnim tvarima,
 • izrada elaborata o izloženosti pučanstva toksičnim spojevima te mogućem negativnom utjecaju na zdravlje pučanstva,
 • provodi aktivnosti potrebne za praćenje, analiziranje i ocjenjivanje stanja okoliša te utjecaj okoliša na zdravlje ljudi (zrak i fizikalni faktori),
 • provodi aktivnosti izrade projekata monitoringa izvora, razine te učinaka fizikalnih faktora okoliša,
 • sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama,
 • provodi aktivnosti praćenja, analiziranja i ocjenjivanja utjecaja onečišćenja zraka na zdravstveno stanje,
 • sudjeluje u provođenju aktivnosti i izradi stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša, te u drugim stručnim i znanstvenim projektima,
 • sudjeluje u izradi planova, elaborata i izvještaja o kvaliteti zraka, bilo cjelovitih ili kao dijela većih studija
 • obavlja poslove i aktivnosti zaštite na radu,
 • obavlja poslove i aktivnosti zaštite od požara,
 • sudjeluje u školovanju iz područja javnog zdravstva,
 • surađuje s ostalim Odjelima Zavoda.

Ispitivanja i obrada podataka vrše se prema metodama i zakonskim odredbama što se tiču zaštite kvalitete zraka navedenim u:

 • Zakonu o zaštiti okoliša
 • Zakonu o zaštiti zraka
 • Pravilniku o praćenju kvalitete zraka
 • Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku
 • Drugoj stručnoj literaturi

Odsjek obavlja i ostala ispitivanja unutar svojih tehničkih i kadrovskih mogućnosti.

U Odsjeku je stalno zaposleno 16 djelatnika:

 • 12 VSS (dipl.sanit.ing, mag.sanit.ing., dipl.ing.strojarstva, struč.spec.ing.sec., dipl.ing.biol., struč.spec.ing.)
 • 4 SSS

Voditelj Odsjeka :
Goran Crvelin, dipl.sanit.ing.

Tel. 051/358-743
Mob. 091/7331-050
e-mail: goran.crvelin@zzjzpgz.hr 
MONITORING
OBAVIJESTI