KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

273
broj novozaraženih u PGŽ
257
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

4422
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
45913
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

569
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 26.11.2021. - 08:30HACCP EDUKACIJA

PROGRAMI EDUKACIJA IZ PODRUČJA HIGIJENE HRANE I HACCP-A ZDRASVTVENA ISPRAVNOST HRANE

Odsjek za sanitarni nadzor Epidemiološkog odjela Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ pruža usluge edukacije zaposlenika u cilju osposobljavanja istih na siguran rad sa hranom. Navedene edukacije kategorizirane su kroz četri stupnjeva složenosti i opsegu teorijskog i praktičnog materijala koji se razrađuje , a ovisno o potrebi komitenata:

 • 1. Osnovni pojmovi u okviru sigirnosti hrane, važeća zakonska regulativa, prava i obveze subjekata koji rade sa hranom
 • 2. Dobra higijenska praksa (DHP) i dobra prozvodna praksa (DPP) i praktična primjena evidencijskih obrazaca sukladno važećim nacionalnim Vodičima,
 • 3. Specifičnosti pojedine vrste objekta ovisno o kategoriji rizika i primjene HACCP načela i dokumentacije (planova, evidencijskih obrazaca) u dotičnom objektu
 • 4. Metodologija izrade cijele HACCP studije.

Programi edukacija se izrađuju sukladno potrebama i specifičnostima samog objekta te postojećim razinama znanja zaposlenika. Plan edukacije zaposlenika sadrži sljedeće teme koje se u sklopu edukacija razrađuju prema ranije utvrđenom trajanju i složenosti tečaja:

 • 1. Poznavanje trenutno važećih zakona i pravilnika iz područja koji reguliraju zdravstenu ispravnost hrane i sanitarno-tehničke uvjete subjekata u poslovanju s hranom
 • 2. Poznavanje uvjeta za spriječavanje bolesti uzrokovanih hranom (preduvjetni programi, uvjeti manipuliranja i skladištenja hrane)
 • 3. Vrste opasnosti u procesu rada s hranom
 • 4. Karakteristike patogenih mikroorganizama
 • 5. Poznavanje principa HACCP sustava
 • 6. Uloga i važnost ljudskog faktora za održavanje HACCP sustava
 • 7. Postupci sa nesukladnim proizvodom (prijem, tijekom rada)
 • 8. Poznavanje rada sa mjernim uređajima (termometri) i tzv.brzim testovima (oksidacija ulja, organsko onečišćenje)
 • 9. Poznavanje preventivnih i korektivnih mjera u procesu proizvodnje hrane
 • 10. Osobna higijena zaposlenika
 • 11. Poznavanje mogućih utjecaja samog radnika na zdravstvenu ispravnost hrane

Nudimo i tzv. „in house“ seminare u sjedištu objekta, za unapređenje poslovanja sa hranom primjenom načela DHP, DPP, HACCP-a, ISO 22000, i dr. a prema dogovoru.

Program edukacije možete skinuti ovdje 
MONITORING