RAZINE ONEČIŠČUJUĆIH TVARI U ZRAKU
  
Temeljem Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11) rezultati mjerenja uspoređuju se sa Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12).

Granična vrijednost (GV) je razina onečišćenosti koju treba postići u zadanom razdoblju, ispod koje, na temelju znanstvenih spoznaja, ne postoji ili je najmanji mogući rizik od štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini i jednom kad je postignuta ne smije se prekoračiti.

Ciljna vrijednost (CV) je razina onečišćenosti određena sa ciljem izbjegavanja, sprečavanja ili umanjivanja štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini koju treba, ako je to moguće, dostići u zadanom razdoblju.

Prag obavješćivanja (PO) je razina onečišćenosti čije prekoračenje predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje pri kratkotrajnoj izloženosti za osjetljive skupine stanovništva i o kojima se žurno i na odgovarajući način informira javnost.

Prag upozorenja (PU) je razina onečišćenosti čije prekoračenje predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje pri kratkotrajnoj izloženosti za čitavo stanovništvo i pri čijoj se pojavi žurno poduzimaju odgovarajuće propisane mjere.

Ocjena kvalitete zraka daje se nakon godine dana ispitivanja i odgovarajuće kompleksne statističke obrade podataka koji se prezentiraju u vidu sveobuhvatnog godišnjeg izvještaja na način kako je propisano u Pravilniku o praćenju kvalitete zraka (NN 3/13).

Granične i ciljne vrijednosti s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi i kvalitetu življenja (µg/m3).

Onečišćujuća
GV
GV
GV
GV/CV
tvar
1 sat
24 sata
1 godina
max.8 sati pomično
Sumporov dioksid SO2
350
125
Dušikov dioksid NO2
200
40
Lebdeće čestice PM10
50
40
Ugljikov monoksid (CO)
10mg/m3
Benzen C6H6
5
Sumporovodik H2S
7
5
Amonijak NH3
100
Prizemni ozon O3
120

Prag obavješćivanja i pragovi upozorenja (µg/m3)

Onečišćujuća tvar
Prag obavješćivanja - 1 sat
Prag upozorenja - 3 uzastopna sata
Sumporov dioksid - SO2
500
Dušikov dioksid - NO2
400
Prizemni ozon O3
180
240